क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ऐन २०१९-१२-१८ डाउनलोड
2. सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूच ऐन २०२०-०१-०१ डाउनलोड
3. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ऐन २०२०-०१-०१ डाउनलोड